Nädalaplaan

Rühmades planeeritakse õppe- ja kasvatustööd nädalate kaupa.  Nädalaplaani koostamisel arvestatakse õppekava, eesti rahvakalendri tähtpäevade,  lasteaia ühisürituste plaani ja lasteaia traditsioonidega.  Lapsevanemad saavad nädalaplaaniga tutvuda www.eliis.ee kaudu.   
Nädalaplaanis on kirjas:  
- nädala teema   
- õppe-kasvatustegevuse eesmärgid   
- õppesisu 
- tegevused valdkonniti.     
Valdkonnad:   
1) mina ja keskkond;   
2) keel ja kõne;   
3) eesti keel kui teine keel;   
4) matemaatika;   
5) kunst;   
6) muusika;   
7) liikumine    
Nädalaplaanis on kirjas ka nädala jooksul toimuvad ühisüritused, laste sünnipäevad  ja muu oluline info. Lapsevanemal on võimaldatud osaleda õppe- ja kasvatuse kavandamises ning  korraldamises. Kõik vanematepoolsed ettepanekud ja abi nädalaplaani teostamisel on teretulnud.