Lapsele lasteasutusse kohasaamise õigus on lapsevanemal, kelle laps on 1,5-7-aastane ning lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saku vald.

Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks esitab vanem, eestkostja või hooldaja vastava taotluse Saku valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO või paberkandjal kehtestatud vormil vallavalitsuse haridusspetsialistile.

Vastuvõtu taotluses märgib vanem kohasoovi aja ja kuni kaks lasteasutuse valikut.

Taotluse alusel kantakse laps e-keskkonnas ARNO olevasse järjekorda, arvestades taotluse esitamise aega. Arvestust koha taotlejate osas peetakse õppeaastate ja laste vanuste järgi. Ühte vanusegruppi kuuluvad 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

Vanemal on võimalus vajadusel e-keskkonnas ARNO tehtud valikuid muuta ning jälgida lapse kohta järjekorras.

Lasteasutuste vabade kohtade ja rühmade komplekteerimine algab uueks õppeaastaks e-keskkonnas ARNO 1. aprillist. Esmajärjekorras tagatakse kohad vanemate vanuserühmade lastele. Koha pakkumisel arvestatakse võimalusel õe/venna käimist samas lasteasutuses ning taotluses märgitud lasteasutuse valikut.

Vanematele saadetakse elektroonne teatis koha eraldamise kohta lasteasutuses e-keskkonnas ARNO olevatele kontaktidele hiljemalt 1. maiks.

Vaba koha olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi kogu õppeaasta vältel.

Lapsevanemal on teatise saamisest arvates kuni seitse (7) kalendripäeva aega otsustada kohapakkumise vastuvõtmine või loobumine. Oma otsust kinnitab lapsevanem e-keskkonnas ARNO või kirjalikult vallavalitsuse haridusspetsialistile. Kui vanem seitsme (7) kalendripäeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks.

1,5–3-aastase lapse lasteasutuse koha võib asendada vanema kirjalikul nõusolekul lapsehoiuteenusega.

Link lehele https://piksel.ee/arno/saku/ 

vallavalitsuse haridusspetsialist Merlin Seervald merlin.seervald@sakuvald.ee 6712437.