SAKULASTEAED TERAKE
KODUKORD

Kinnitatud direktori 20.11.2015 kk nr LT 1-2/12Ü


1. ÜLDSÄTTED

 1.1. Kodukord on koostatud lasteaia ja lapse pere vahelise infovahetuse ja koostöö edendamiseks.

1.2. Kodukord on kohustuslik lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks. 1.3. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

 1.4. Lasteaia kodukord avalikustatakse lasteaia veebilehel ning www.eliis.ee keskkonnas.

1.5. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse-, pere- ja lasteaia personali koostöö. Ootame teid lasteaias toimuvatele üritustele, pidudele, lahtiste uste päevadele, näitustele, ühistalgutele.
      2. INFOVAHETUS

 2.1. Lasteaia infokanalid on: veebileht www.eliis.ee; rühmade elektronposti aadressid; rühmades asuvad infotahvlid ning telefonid.

2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on lapsevanemal kohustus anda lapse rühma perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teatada sellest rühma õpetajatele.

 2.3. Andmete andmisega lubab lapsevanem nende kasutamist asutusesisesteks toiminguteks ning edastada Saku Vallavalitsuse finantsteenistusele finantstoimingute tarbeks.

 2.4. Lapsi, peresid ja töötajaid puudutavaid andmeid töötleb lasteaed vastavalt andmekaitse seadusele.

2.5. Lasteaias pildistatakse või filmitakse lapsi õppekasvatustegevuse käigus   vanemate teadmisel. Pildid ja filmid on asutusesiseseks kasutamiseks rühmades ning e-lasteaia keskkonnas. Vanem, kes ei soovi oma lapse jäädvustamist, teatab sellest kirjalikult lasteaia direktorile.

2.6. Lapsevanemad võivad info, abi ja nõu saamiseks ning ettepanekute tegemiseks pöörduda esmalt rühmaõpetaja, logopeedi, eripedagoogi ja juhtkonna poole. Töötajate kontaktandmed on avaldatud lasteaia koduleheküljel.

 2.7. Rühma lastevanemate koosolekud toimuvad vähemalt kord õppeaasta jooksul. Koosolekud protokollitakse ning need on asutusesiseseks kasutamiseks. Sõimerühma vanematele toimub infotund Lapsega lasteaeda.

 2.8. Rühma avamise sügisel koostavad rühma töötajad koostöös laste ja nende peredega rühma reeglid, milles lepitakse kokku rühma väärtused ja head tavad.
www.sakuterake.ee ; infosüsteem
3. LASTEAIA TÖÖAEG

3.1. Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00 – 19.00 ning suletud nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.

3.2. Lasteaia lahtiolekuaega lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra. Teistel juhtudel lühendatakse lasteaia tööpäeva hoolekogu ettepanekul Saku Vallavalitsuse korralduse alusel ning sellest teavitatakse lapsevanemaid ette infokanalite kaudu mõistliku aja jooksul. 3.3. Lasteaia hooajalise tegutsemise otsustab Saku Vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 4. LAPSE SAABUMINE, LAHKUMINE JA PUUDUMINE

 4.1. Lapsi võetakse lasteaeda vastu Saku Vallavalitsuse määruse Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord alusel.

 4.2. Lasteaed töötab päevakava alusel.

4.3. Esmakordsel lasteaeda saabumisel tutvub laps koos vanemaga kahe päeva jooksul õpetajate ja teiste rühma töötajatega. Seejärel toimub lapse harjutamine lasteaiaga vastavalt vanemate ja õpetajate koostöös valminud rühmareeglite alusel.

 4.4. Lapsevanem toob lasteaeda terve lapse enne hommikusööki ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldust, une- ja söögiaegu ning päevakava.

 4.5. Kõik söögikorrad on garanteeritud eelmisel päeva kohal olnud lastele. Peale puudumist ette teatamata lasteaeda tulnud lapsele ei garanteerita hommikusööki.

  4.6. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat telefoni või eLasteaed.ee keskkonna kaudu enne kella 9.00 lapse haigestumisest või puudumisest. Teavitamata jätmise korral eeldatakse, et laps tuleb lasteaeda hiljem, märgitakse ta kohalolijaks ning lapsele tellitakse toit.

 4.7. Hommikul annab lapsevanem (või vanema poolt volitatud isik) lapse isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile. Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

 4.8. Päeva lõpus, nii rühmast kui õuest lahkudes, jäetakse õpetajaga nägemist. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia õpetajaga kontakti võtmata.

4.9. Lasteaia töötaja ei anna last üle ebakaines olekus isikule või võõrale.

4.10. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat peale lasteaia sulgemist. Samal ajal püüab töötaja lapsevanemaga kontakti saada telefoni teel ning teavitab direktorit olukorrast. Kui perega kontakti ei saada, teavitatakse olukorrast valla lastekaitse töötajat ja politseid.

 5. LAPSE TERVISE, HEAOLU JA ARENGU TOETAMINE

 5.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.2. Kui laps vajab erihoolt või tähelepanu (nt krooniline haigus, voodi märgamine, tundlikud kõrvad vms), informeerib lapsevanem sellest lasteaia tervishoiu – ning rühmatöötajat.

5.3. Lasteaeda ei lubata last, kelle tervisesesund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Ilmsete haigustunnustega (silmapõletik, lööve, tugev köha, tugev vesine nohu, palavik) last vastu ei võeta. Samuti ei anna õpetaja lapsele lasteaias vanema poolt kaasa antud rohtusid, ega luba lapsel neid ise võtta.

5.4. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatab tervishoiu- või rühmatöötaja vanemat telefoni teel. Haigestunud laps viiakse koju.
5.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib lasteaia tervishoiu- või rühmatöötaja erandjuhul anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel.

 5.6. Lapse vigastuse või trauma korral annab tervishoiu- või lasteaiatöötaja lapsele esmaabi, kutsub vajadusel kiirabi ning võtab ühendust lapsevanemaga.

5.7. Lasteaias vanemate ja töötajate seas läbi viidud riskianalüüsi alusel tehakse laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ja keskkonna ohutuse tagamiseks parendustegevusi.

5.8. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest peab lapsevanem teavitama rühma töötajat esimesel võimalusel.

 5.9. Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse teistest lastest ja tagatakse järelevalve. Lapsevanemaid teavitatakse nakkushaiguse juhtumist.

5.10. Nakkushaiguste perioodil kehtestab lasteaia direktor tervishoiutöötaja ettepanekul lasteaias eri koristus- ja puhastuskorra, järgides Terviseameti juhiseid.

 5.11. Lasteaia toit vamistatakse Saku Lasteaia Päikesekild keskusköögis.

 5.12. Tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toitlustamine korraldatakse tulenevalt perearsti või allergoloogi soovitustest koostöös lapsevanema, tervishoiutöötaja ja toitlustajaga.

5.13. Lapsed viibivad õues 1-2 korda päevas, vastavalt päevakavale. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui -20°C tuulekülma puhul ja madalama kui -15°C õhutemperatuuri puhul ei viida lapsi õue või lühendatakse õueaoleku aega 20 minutini. Alla kolme aasta vanuseid lapsi ei viida õue tugeva vihmasaju ja lumetuisu korral. Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes. Kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla.

5.14. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele ja kokkuleppele lapsevanematega.

  5.15. Lasteaia üritustel ja pidudel seisab lapsevanem hea selle eest, et teiste kaasasolevate pereliikmete (nt nooremate või vanemate õdede-vendade) käitumine ei häiriks esinejaid.
 6. TURVALISUSE TAGAMINE

6.1. Lasteaia töötajad loovad koostöös lastevanematega lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi-, loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

 6.2.Lasteaias on võimlemis- ja mänguvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. Mänguvahendite ohutuse tagamiseks viiakse pidaja poolt läbi järelvalve.

 6.3. Turvalisuse tagamiseks on lasteaed piiratud aia ning lukustatavate väravatega. Iga lasteaia territooriumile siseneja või väljuja on kohustatud sulgema värava. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidessse on keelatud.

6.4. Lasteaia hoones on elektrooniline valve.

  6.5. Laps ja vanem sisenevad ja väljuvad oma rühma uksest. 6.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks täiskasvanu.

6.7. Kui tualettruumid asuvad rühmaruumist eemal, saadab lapsi rühma töötaja.

 6.8.Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, tagab teine rühma töötaja ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
6.9. Lapsi viivad ujulasse kaks rühma töötajat. Ujulas viibimise ajal tagatakse iga seitsme lapse kohta üks täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

 6.10.   Lasteaias toimuvatesse huviringidesse võtab lapse ja saadab tagasi rühma huviringi juhendaja. Väljaspool lasteaeda toimuvatesse huviringidesse viib lapse lapsevanem. Huviringidesse puutuvates küsimustes suhtleb lapsevanem ringijuhendajatega.

 6.11. Töökorraldusega on tagatud, et rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja ja õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

 6.12. Õppekäigu ajal väljaspool lasteaia territooriumi tagatakse, et iga kaheteistkümne lapse kohta aiarühmas ja iga kaheksa lapse kohta sõimerühmas on üks täiskasvanu, kes kõik kannavad helkurveste.

 6.13. Õppekäigule minnes registreerib rühma töötaja õppealajuhataja juures sihtkoha ja laste arvu õppekäikude registreermise tabelisse.

6.14. Laste õppekäigul transpordiga vastutab laste veoks tellitud transpordi sõiduki tehniliste nõuete vastavuse eest transpordifirma.

6.15. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va korrashoiu- ja hooldustöödega seotud liiklusvahendid, kellel on vastav luba.

 6.16. Lasteaeda ei tooda ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Lasteaed ei vastuta nende kadumise või katki minemise eest.

 6.17. Lasteaias pole lastel lubatud kasutada kaasa võetud mobiil- või nutiseadmeid. Lasteaed ei vastuta seadmetege tekkinud probleemide eest.  

 6.18. Jalgratta või rulluiskude kaasavõtmisel on kohustuslik kiiver ja kaitsmed. Jalgratas (ka kelk) tuleb igal õhtul koju viia. Päeval hoitakse jalgratast rattahoidjas.

  6.19. Laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning meetmete rakendamise korda reguleerib lasteaia Hädaolukorra tegutsemise plaan, dokument on asutusesiseseks kasutamiseks.

6.20. Lapsed, lapsevanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteaia töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest. Olukorrad lahendatakse kriisimeeskonna poolt vastavalt Hädolukorras tegutsemise plaanile.


 7. LAPSE RIIETUS

 7.1. Lapsel on rühmas olemas siseriided ja -jalatsid, võimlemisriided, pakk pabertaskurätikuid, kamm, magamisriided, vajadusel puhas vahetuspesu, tüdrukutel juuksekumm.

7.2. Jalatsid peavad püsima kindlalt jalas ning olema libisemiskindla tallaga, et vähendada komistamise- ja kukkumisohtu.

 7.3. Riided ja jalanõud tuleb märgistada, et ära hoida asjade kadumist ja vahetusse minemist.

 7.4. Magamisriided viiakse koju igal reedel ja tuuakse tagasi pestuna esmaspäeval.

 7.5. Lapsel on rühma garderoobis oma kapp, mida tuleb korras hoida. Iga nädala lõpus vaadatakse lapse riided ja muud kapis olevad asjad üle ning lasteaia jaoks mittevajalik viiakse koju.

7.6. Lapsel peab olema ilmale sobilik, kergesti selga pandav ja lihtsate kinnitustega õueriietus ja suve- perioodil on vajalik peakate.

7.7. Laste riietel ei tohi olla pikki nööre, salle jm ohtlikke detaile. Tõmblukud riietel ja jalatsitel on terved ja kergelt töötavad, nii et laps saab neid ise sulgeda jaavada. Kaelakettide kandmine on keelatud.

7.8. Lastel, kellel esineb voodimärgamist, on kapis vahetuspesu ja madratsile kaitsekile.
 8. TASU ARVESTAMINE

 8.1. Lasteaia tasud on: a) Saku Vallavolikogu määrusega kehtestatud kohatasu;           b) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidukulu päevamaksumus.

8.2. Kohatasu ja toidukulu arve väljastab Saku Vallavalitsuse finantsteenistus lapsevanema e-posti aadressile.

8.3. Makse tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.

8.4. Lasteaia kohatasu ja toidukulu mittemaksmisel peale koduvmeeldetuletusi, kohaldatakse Saku Vallavolikogu otsust Juhend võlgade sissenõudmiseks.

 8.5. Lasteaia õppekavaväliste tegevuste korraldamine (va lasteaia esindamine) lepitakse kokku iga rühma lastevanemate protokollitud koosolekul, neid korraldab lasteaed ning nende finantseerimise korraldavad lapsevanemad.